جمع فقر - شنبه 13 اردیبهشت 1393 - 11:53
دل نوشته اقا - شنبه 13 اردیبهشت 1393 - 11:41
پسرک - شنبه 13 اردیبهشت 1393 - 11:40
جوان مردی - شنبه 13 اردیبهشت 1393 - 11:39
دخترک - شنبه 13 اردیبهشت 1393 - 11:38
مادر گدا و فرزند مریض - شنبه 13 اردیبهشت 1393 - 11:37
بی خانمان - شنبه 13 اردیبهشت 1393 - 11:35
گریان - شنبه 13 اردیبهشت 1393 - 11:34
یک تکه نان - شنبه 13 اردیبهشت 1393 - 11:33
دخترک گدا - شنبه 13 اردیبهشت 1393 - 11:32
پدران بد - شنبه 13 اردیبهشت 1393 - 11:31
پسرک درس خوان - شنبه 13 اردیبهشت 1393 - 11:30
دوقولو - شنبه 13 اردیبهشت 1393 - 11:29
آب - شنبه 13 اردیبهشت 1393 - 11:26
فقر فقر فقر - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 - 7:37
شاید فقر تمام شود - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 - 7:33
فقر فقر فقر - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 - 7:28
سرگرمی کودکان فقیر - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 - 7:26
در انتظار... - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 - 7:25
صدقه - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 - 7:24
مادرو دختر - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 - 7:23
مرد کوچک - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 - 7:22
شب کجا میخوابی؟ - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 - 7:22
برنامه کودک فقیران - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 - 7:17
مادرو فرزندان - سه شنبه 09 اردیبهشت 1393 - 7:53
فقرو فحشا - سه شنبه 09 اردیبهشت 1393 - 7:52
تابلو اعلانات - سه شنبه 09 اردیبهشت 1393 - 7:47
آخر گرسنگی - سه شنبه 09 اردیبهشت 1393 - 7:45
بی پولی - دوشنبه 08 اردیبهشت 1393 - 3:37
خلاقیت فقرا - دوشنبه 08 اردیبهشت 1393 - 3:37
بدون شرح - دوشنبه 08 اردیبهشت 1393 - 3:36
فقر فقر - دوشنبه 08 اردیبهشت 1393 - 3:36
فشار فقر - دوشنبه 08 اردیبهشت 1393 - 3:35
در انتظار - دوشنبه 08 اردیبهشت 1393 - 3:34
بی پولی - دوشنبه 08 اردیبهشت 1393 - 3:34
گرسنگی - دوشنبه 08 اردیبهشت 1393 - 3:33
کارتون خواب - دوشنبه 08 اردیبهشت 1393 - 3:32
فقر فقر فقر - دوشنبه 08 اردیبهشت 1393 - 3:32
کارتون خواب - دوشنبه 08 اردیبهشت 1393 - 3:31
رونالدو فقیر - دوشنبه 08 اردیبهشت 1393 - 3:30
روز جهانی مبارزه با فقر - دوشنبه 08 اردیبهشت 1393 - 3:29
بی خانمان - دوشنبه 08 اردیبهشت 1393 - 3:29
پیر مرد بی خانمان - یکشنبه 07 اردیبهشت 1393 - 8:30
کارتون خواب - یکشنبه 07 اردیبهشت 1393 - 8:30
یرمرد - یکشنبه 07 اردیبهشت 1393 - 8:29
پدران بد - یکشنبه 07 اردیبهشت 1393 - 8:23
انتظار بی پایان - یکشنبه 07 اردیبهشت 1393 - 8:22
مادر مهربان - یکشنبه 07 اردیبهشت 1393 - 8:15
گرسنگی پسر - یکشنبه 07 اردیبهشت 1393 - 8:14
گرسنگی - یکشنبه 07 اردیبهشت 1393 - 8:13